Đa dạng

Hình ảnh của cây sồi bần

Hình ảnh của cây sồi bần


CHỤP ẢNH VỀ TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Gỗ sồi
(Quercus suber gia đình Họ Fagaceae)

Vương quốc

:

Plantae

Clado

: Thực vật hạt kín

Clado

: Eudicoltyledons

Clado

: Roside

Đặt hàng

:

Fagales

gia đình

:

Họ Fagaceae

Tốt bụng

:

Quercus

Loài

:

Quercus suber

Tên gọi chung

: Gỗ sồi

Video: Thiết lập Red Eyed Crocodile Skink